4 Říj 2018

V rámci likvidace pozůstalosti je nabídka odprodeje podílu dvou třetin (2/3) pozemku st.p.č. 214 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 2/3 na rodinném domě č.p. 66, Horní Líštná a dále podíl 2/3 pozemku p.p.č. 2247/2 zahrada, se všemi součástmi, vše … více..

16 Úno 2018

V rámci likvidace pozůstalosti je nabídka odprodeje tohoto majetku: -podíl ideálních stošedesátjedna pěttisícpětsetdvacetin (161/5520) na pozemcích p.p.č. 214/2 trvalý travní porost, p.p.č. 272/1 lesní pozemek, p.p.č. 272/2 ostatní plocha, p.p.č. 272/3 ostatní plocha, p.p.č. 272/4 ostatní plocha, p.p.č. 272/5 ostatní plocha, … více..