16 Úno 2018

V rámci likvidace pozůstalosti je nabídka odprodeje tohoto majetku: -podíl ideálních stošedesátjedna pěttisícpětsetdvacetin (161/5520) na pozemcích p.p.č. 214/2 trvalý travní porost, p.p.č. 272/1 lesní pozemek, p.p.č. 272/2 ostatní plocha, p.p.č. 272/3 ostatní plocha, p.p.č. 272/4 ostatní plocha, p.p.č. 272/5 ostatní plocha, … více..

15 Úno 2018

V rámci likvidace pozůstalosti je nabídka odprodeje tohoto majetku: – podíl ideální jedné šestiny (1/6) pozemku p.č. 566 orná půda, p.p.č. 2865 lesní pozemek, bez součástí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 518 pro kat. území Bystřice nad Olší, obec Bystřice, … více..